Jak to funguje

DAROVACÍ PODMÍNKY projektu Psí přání

Preambule

Tyto darovací podmínky (dále jako „Darovací podmínky“) upravují podmínky, práva a povinnosti vzniklé na základě uzavřené Darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem PES V NOUZI, IČO 28932421, se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, zapsaném v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 752 (dále jako „Nadační fond PES V NOUZI“), jakožto zprostředkovatelem peněžního daru pro Obdarovaného, a práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Obdarovaným a Nadačním fondem PES V NOUZI.

I. Definice

Bankovním účtem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí bankovní účet č. 213870886/0600, vedený u MONETA Bank a.s., založený  Nadačním fondem PES V NOUZI, na které mohou Dárci zasílat své dary pro útulky či spolky. Variabilní symbol pro zasílání darů bude uveden vždy u příslušného pejska.

Dárcem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která zasílá peněžní prostředky na Bankovní účet za účelem podpoření útulku či spolku.

Darovací smlouvou se v těchto Darovacích podmínkách rozumí smlouva uzavřená mezi Dárcem a Nadačním fondem PES V NOUZI ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. Občanského zákoníku, prostřednictvím které Dárce převede vlastnické právo k peněžním prostředkům určeným pro útulek či spolek na Nadační fond PES V NOUZI.

Občanským zákoníkem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obdarovaným se v těchto Darovacích podmínkách rozumí útulek nebo spolek či jeho depozitum (depozitum má nejméně 5 psů k adopci, inzerci těchto pejsků oddělenu od ostatních psů a vlastní registrační číslo). Pejsci v projektu Psí přání jsou určeni k adopci. Do projektu přijímáme útulky, spolky, které nabízí své pejsky intenzivně k adopci, nehromadí je (ať staré či hendikepované). Po ukončení projektu založeného v jeho prospěch dojde k zaslání vybrané finanční nebo materiální pomoci z Bankovního účtu Nadačním fondem PES V NOUZI.

Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku se v těchto Darovacích podmínkách rozumí smlouva uzavřená mezi útulkem či spolkem a Nadačním fondem PES V NOUZI, na základě níž Nadační fond PES V NOUZI poskytne útulku či spolku nadační příspěvek.

Webovými stránkami se v těchto Darovacích podmínkách rozumí internetové stránky www.psiprani.cz.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Darovací podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti mezi útulkem či spolkem a Nadačním fondem PES V NOUZI, vzájemná práva a povinnosti mezi Dárcem a Nadačním fondem PES V NOUZI vzniklá na základě uzavřené Darovací smlouvy, vzájemná práva a povinnost mezi Obdarovaným a Nadačním fondem PES V NOUZI vzniklá na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, a v neposlední řadě jakákoliv vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souladu s provozováním projektu Psí přání.
 2. Akceptace těchto Darovacích podmínek útulkem či spolkem, je podmínkou pro založení a konání projektu na www.psiprani.cz, přijímání darů od Dárců a následném poskytnutí nadačního příspěvku ve výši částky.
 3. Odesláním žádosti o založení projektu ve prospěch útulku či spolku, nebo poskytnutím finančního daru se vyjadřuje výslovný souhlas s těmito Darovacími podmínkami a závazkem je dodržovat.
 4. Při zaslání žádosti o zahájení projektu pro útulek či spolek v rámci projektu Psí přání, darováním finančního obnosu na Bankovní účet jsou poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mailové adresy apod. bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady zpracování osobních údajů.

III. Založení Projektu

 1. Pro založení projektu je nezbytné kontaktovat Nadační fond PES V NOUZI na emailu info@pesvnouzi.cz či telefonicky na 77 55 66 136 s uvedením potřebných údajů.
 2. Útulek či spolek se zavazuje mít zajištěno případné poskytnutí licenčního oprávnění k fotografiím, a to ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), na základě čehož bude Nadační fond PES V NOUZI oprávněn uveřejnit fotografie mu poskytnuté Žadatelem.
 3. Nesplní-li útulek či spolek všechny výše uvedené podmínky, zejména pak doložení potřebné dokumentace, a to nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání podkladů, nebude tento projekt založen.
 4. Po založení projektu bude přiřazen variabilní symbol, na základě něhož budou moci Dárci poskytovat své dary ve smyslu článku IV. těchto Darovacích podmínek, a jenž bude projekt odlišovat od jiných.

IV. Poskytování darů Dárci

 1. Po založení projektu bude na Webových stránkách uveřejněn Bankovní účet, na nějž mohou Dárci zasílat své dary, budou-li chtít podpořit útulek či spolek, a variabilní symbol odlišující tento projekt od jiných.
 2. Zasláním finančního daru na Bankovní účet a uvedením variabilního symbolu příslušného projektu je uzavřena Darovací smlouva mezi Dárcem a Nadačním fondem PES V NOUZI, jakožto obdarovaným. Celá částka daru jde na pomoc konkrétnímu pejskovi či útulku.
 3. Jména či obchodní firmy (názvy právnických osob) Dárců budou uveřejněny na webové stránce projektu. Bude-li výslovným přáním dárce jméno neuvádět, uvede tento požadavek při obdarování.
 4. Na základě žádosti zaslané na adresu Nadačního fondu PES V NOUZI, Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, zasláním na e-mailovou adresu info@pesvnouzi.cz, nebo prostřednictvím zprávy pro příjemce při zasílání finančních prostředků na Bankovní účet, je Nadační fond pomoci povinen vystavit Dárci potvrzení o daru. Podmínkou pro vystavení potvrzení o daru je uvedení jména, adresy trvalého pobytu, v případě fyzické osoby, názvu, IČO, sídla, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
 5. V případě naplnění projektu je oprávněn Nadační fond PES V NOUZI přebývající částku převést na jiný projekt stejného útulku (jiného pejska či velké přání).
 6. Po splnění projektu dodá útulek či azyl fotografii splněného projektu Nadačnímu fondu PES V NOUZI a ten následně fotografii předá dárci (emailovou zprávou).
 7. Finanční dary mohou Dárci zasílat prostřednictvím těchto platebních metod:
  • GoPay
  • převodem z účtu

V. Poskytnutí nadačního příspěvku Nadačním fondem PES V NOUZI

 1. Po ukončení projektu bude s útulkem či spolkem uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadačním fondem PES V NOUZI a útulkem či spolkem. Vybraný finanční obnos bude útulku zaslán na bankovní účet a to do 10 dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
 2. Na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku přijímá útulek či spolek do svého výlučného vlastnictví finanční obnos ve výši celkové částky vybrané v rámci projektu a zavazuje se ho použít pouze pro účely, pro které byl projekt založen.

VI. Využití poskytnutého nadačního příspěvku

 1. Obdarovaný je oprávněn nadační příspěvek mu poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku použít pouze pro účel předpokládaný projektem.
 2. Nadační fond PES V NOUZI je oprávněn vyžádat si dokumentaci od Obdarovaného dokládající využití nadačního příspěvku a Obdarovaný se zavazuje tuto dokumentaci Nadačnímu fondu poskytnout.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy předpokládané těmito Darovacími podmínkami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené těmito Darovacími podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o veřejných sbírkách, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 2. Veškeré soudní spory mezi Nadačním fondem PES V NOUZI a útulkem či spolkem, Dárcem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 3. Tyto Darovací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 01. 2022

Podmínky inspirovány Nadačním fondem pomoci, Praha 5

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nadační fond PES V NOUZI, provozovatel www.psiprani.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Nadační fond PES V NOUZI zpracovává některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Nadační fond PES V NOUZI, Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, IČ 28932421, telefon 77 55 66 136 a email info@pesvnouzi.cz.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu – jméno a příjmení, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Tyto údaje potřebujeme pro správné “spárování” Vaší platby a obdarovaného pejska. Současně jsou nutné pro vystavení Potvrzení o daru pro daňové účely a zaslání fotografie obdarovaného pejska. Jméno dárce je uvedeno také u konkrétního obdarovaného pejska a je možné zvolit Anonymní obdarování (nezveřejnění jména dárce).

Zasílání newsletteru – abychom Vás mohli informovat o novinkách, aktuálních kolech Psího přání, potřebujeme Vaši emailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při provedení obdarování pejska a který můžete kdykoliv odvolat.

Vaše údaje nikomu bez vašeho výslovného souhlasu nepředáváme.  

Pokud máte zájem o vymazání svých údajů z naší evidence, kontaktujte nás na info@pesvnouzi.cz nebo na 77 55 66 136. Vaše údaje budou neprodleně smazány.

Ochrana osobních údajů 

NF shromažďuje osobní údaje dárce výhradně k plnění svých závazků vůči objednateli, a to hlavně při vystavení Potvrzení o daru, kontaktování dárce v souvislosti se zasláním fotografie obdarovaného pejska a informování o novinkách a projektu Psí přání. NF odpovídá za to, že osobní údaje dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.

NF shromažďuje osobní údaje dárce v tomto rozsahu:

 • právnická i fyzická osoba oznámí NF jméno, příjmení, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo

Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby NF zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti NF a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje NF tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 10 dnů od doručení odvolání NF a údaje budou následně vymazány.

Dárce může dát souhlas ke zveřejnění části osobních údajů prostřednictvím volby Zobrazení v darovacím formuláři. Osobní údaje dárce budou v takovém případě zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení.

Osobní údaje dárce budou zveřejněny na webu NF, mohou být zveřejněny na veřejné sociální síti facebook.com, ve výroční zprávě NF či v dalších marketingových materiálech NF.

Dárcovská SMS

Odeslání SMS ve tvaru níže na 87 777
30 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera30
60 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera60
90 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera90

Zasláním DMS přispíváte na činnost Nadačního fondu PES V NOUZI. Více na www.darcovskasms.cz

Transparentní účet

Transparentní účet projektu Psí přání 213870886/0600

DarujSpravne.cz

Využijte také platební systém DarujSpravne.cz pro zaslání Vašeho příspěvku online.

Inspirováno projektem Kočičí strom splněných přání www.kociciprani.cz
© Nadační fond PES V NOUZI & Pet Heroes, z.s.

Navrhla a vytvořila