Jak to funguje

Na úvodní straně jsou pejsci, které můžete finančně podpořit. Vybírat si můžete z několika možností – naplnit mističku krmivem, splnit hlavní dárek či speciální bonusové přání pejska.

Po výběru pejska jej rozklikněte a zobrazí se Vám seznam jeho přání (hlavní přání a mistička). Zvolte částku, kterou chcete přispět k danému dárku a potvrďte. Zobrazí se Vám okýnko pro vyplnění Vaši údajů – po vyplnění a potvrzení Vám přijdou na email platební údaje – číslo transparentního účtu 213870886/0600 a variabilní symbol, podle kterého poznáme, na jakého pejska jste přispěli.

Dar je možné odeslat klasickým bankovním převodem.

Dary pejskům jsou zasílány v českých korunách (CZK), celý dar (100%) je předán konkrétnímu pejskovi.

Na úvodní stránce – nabídce pejsků je vždy zobrazeno, jaké má pejsek hlavní přání a zda jej má splněno. Kostička ukazuje naplněnost mističky. Po kliknutí na „Další dárky“ se rozbalí veškeré informace o pejskovi, jeho hlavním přání, mističce a chybějící částka ke splnění všech přání.

Všichni zveřejnění pejsci hledají nový domov, pokud se Vám líbí, neváhejte a volejte přímo na uvedené kontakty do útulku – jejich největším přáním je najít nový domov 🙂

Příspěvky jsou zasílány na transparentní účet Nadačního fondu PES V NOUZI pod daným variabilním symbolem.

V případě, že obdarovaný pejsek najde nový domov či obdrží další finanční příspěvek vedoucí ke splnění jeho přání, bude přebývající částka poskytnuta (převedena) jinému pejskovi ze stejného útulku.

Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých kterékoliv ze zúčastněných organizací lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20). Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li alespoň 1 000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Toto potvrzení Vám na požádání rádi vystavíme.

Velmi rádi Vám také vystavíme darovací certifikát se jménem.

Kdo všechno se může zúčastnit?

Psího přání se může zúčastnit každá organizace, která splní dané podmínky. To znamená funkční stránky, na kterých informuje o počtu zvířat ve své péči, počtech umístěných pejsků a tyto stránky aktualizuje.

Důležitá je pro nás i dobrá pověst organizace a schopnost bezproblémové komunikace.

Ve chvíli, kdy se organizace stane účastníkem akce, zavazuje se, že včas dodá podklady pro uzavření Darovací smlouvy (viz níže).

Kdo se nemůže zúčastnit?

Protože chceme nejen získávat prostředky, ale také pomoci s hledáním domovů pro opuštěné pejsky, nepodporujeme činnost organizací, které zvířata pouze hromadí a nesnaží se jim hledat nové majitele. Všichni pejsci, kteří se účastní Psího přání, hledají domov.

Podmínky účasti pro útulky, azyly a organizace založené za účelem pomoci psům (dále jen útulek):

– uzavření darovací smlouvy s organizací Nadační fond PES V NOUZI před poskytnutím daru

–  před spuštěním akce poskytnout Nadačnímu fondu PES V NOUZI kopii (scan) dokladu o založení bankovního účtu nebo výpis z účtu (ověření, že bankovní účet patří útulku), stanovy organizace (či doklad o založení organizace) a v případě operace pejska či veterinárního výkonu veterinární zprávu (zpráva musí obsahovat identifikace zvířete, diagnózu nemoci či zranění, způsob léčby a odhadované náklady na léčbu). V případě rekonstrukce či stavebních úprav útulku hrubý rozpočet s uvedeným postupem rekonstrukce a termíny provedení rekonstrukce; fotografii před rekonstrukcí.

Následně bude uzavřena darovací smlouva a po zaslání peněz na účet útulku je útulek povinen dodat (scan) daňový doklad dokazující provedení operace (faktura od veterinárního lékaře) či provedení rekonstrukce (faktura stavební společnosti či daňové doklady za nákup materiálu).

Veškerá komunikace přes info@psiprani.cz nebo 77 55 66 136.

– umístit banner „psího přání“ na svých webových stránkách jako formu poděkování

– po splnění přání dodat fotografii do 3 týdnů od provedení dodání krmiva, vitamínů apod. (u operací fotografii přímo z operačního sálu nebo po provedení operace)

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nadační fond PES V NOUZI, provozovatel www.psiprani.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Nadační fond PES V NOUZI zpracovává některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Nadační fond PES V NOUZI, Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, IČ 28932421, telefon 77 55 66 136 a email info@pesvnouzi.cz.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu – jméno a příjmení, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Tyto údaje potřebujeme pro správné “spárování” Vaší platby a obdarovaného pejska. Současně jsou nutné pro vystavení Potvrzení o daru pro daňové účely a zaslání fotografie obdarovaného pejska. Jméno dárce je uvedeno také u konkrétního obdarovaného pejska a je možné zvolit Anonymní obdarování (nezveřejnění jména dárce).

Zasílání newsletteru – abychom Vás mohli informovat o novinkách, aktuálních kolech Psího přání, potřebujeme Vaši emailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při provedení obdarování pejska a který můžete kdykoliv odvolat.

Vaše údaje nikomu bez vašeho výslovného souhlasu nepředáváme.  

Pokud máte zájem o vymazání svých údajů z naší evidence, kontaktujte nás na info@pesvnouzi.cz nebo na 77 55 66 136. Vaše údaje budou neprodleně smazány.

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.psiprani.cz (dále web). Účelem těchto podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Nadačního fondu PES V NOUZI (dále NF) na jedné straně a dárce (dále též objednatel) na straně druhé.Provozovatelem webových stránek www.psiprani.cz zároveň majitelem transparentního účtu je:Nadační fond PES V NOUZI

Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9

IČ: 28932421, DIČ: CZ28932421

Nejsme plátci DPH.

Číslo transparentního účtu: 213870886/0600, Moneta Bank

Nadační fond PES V NOUZI vznikl a byl zapsán dne 05. 08. 2009. Podle platné legislativy je zapsaným nadačním fondem vedeným u Městského soudu v Praze, pod spišovou značkou N 752.

Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby, která vyřizuje vaše objednávky:

Eva Šteklová, telefon: +420 77 55 66 136, email: info@pesvnouzi.cz

Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala vlastní elektronický darovací formulář (dále také formulář), zpracovaný systémem webu.

Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o dárci, výši finančního daru a jméno jednoho či více pejsků (příjemců finančního daru), zpracovaný systémem webu.

Účelem webu je vybírat finanční prostředky od dárců, kteří musí v darovacím formuláři vybrat jednoho či více pejsků (příjemců) NF, na které v době odeslání objednávky probíhá charitativní sbírka. Každému pejskovi (příjemci) musí dárce přidělit celou částku v celých korunách.

Povinnosti Nadačního fondu PES V NOUZI

Nadační fond PES V NOUZI se zavazuje přijmout elektronický darovací formulář od dárce prostřednictvím elektronického formuláře webu a předat finanční dar pejskovi formou objednání dárku (nebo proplacení na transparentní účet útulku na základě dodané faktury).

Předání nebo zaslání daru pejskovi je možné až po připsání finanční částky na transparentní účet, který je uveden na webu.

Povinnosti dárce

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný elektronický darovací formulář bude doručen Nadačnímu fondu PES V NOUZI

Dárce se zavazuje:

Odeslat finanční dar NF PES V NOUZI ve výši, kterou uvedl ve své objednávce, do 10ti dnů od odeslání obdarování – elektronického formuláře.

Potvrzení o daru

Nadační fond PES V NOUZI poskytuje možnost zaslání potvrzení o daru pro daňové účely.

Storno daru

Storno ze strany dárce:

Dárce má právo stornovat odeslaný darovací formulář bez udání důvodu kdykoliv, a to e-mailem na adrese info@psiprani.cz nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 77 55 66 136. Při zrušení je třeba uvést jméno, název pejska a zaslanou částku. NF se zavazuje vrátit objednateli již zaslanou finanční částku ve lhůtě 30 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený objednatelem, pokud se spolu nedohodnou jinak.

Platba – zaslání daru pro pejska

Platba předem na účet – dárci u nás platí prostřednictvím platební brány GoPay. Pokud se rozhodnete využít on-line platební systém GoPay, budete po potvrzení objednávky přesměrováni na stránky platební brány GoPay. Službu GoPay může využívat každý, bez nutnosti jakékoliv registrace. Stačí mít účet v jedné z podporovaných bank.

Možné je také zaslat finanční dar přímo na transparentní účet 213870886/0600.

Potvrzení o předání daru pejskovi

Dárce po obdarování pejska (a kompletním splnění jeho přání) obdrží od NF fotografii pejska se splněným dárkem. Fotografie je zasílána na emailovou adresu dárce.
V případě nespokojenosti – reklamace, informuje dárce NF neprodleně telefonicky nebo e-mailem.

Ochrana osobních údajů 

NF shromažďuje osobní údaje dárce výhradně k plnění svých závazků vůči objednateli, a to hlavně při vystavení Potvrzení o daru, kontaktování dárce v souvislosti se zasláním fotografie obdarovaného pejska a informování o novinkách a projektu Psí přání. NF odpovídá za to, že osobní údaje dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.

NF shromažďuje osobní údaje dárce v tomto rozsahu:

  • právnická i fyzická osoba oznámí NF jméno, příjmení, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo

Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby NF zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti NF a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje NF tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 10 dnů od doručení odvolání NF a údaje budou následně vymazány.

Dárce může dát souhlas ke zveřejnění části osobních údajů prostřednictvím volby Zobrazení v darovacím formuláři. Osobní údaje dárce budou v takovém případě zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení.

Osobní údaje dárce budou zveřejněny na webu NF, mohou být zveřejněny na veřejné sociální síti facebook.com, ve výroční zprávě NF či v dalších marketingových materiálech NF.

Dárcovská SMS

Odeslání SMS ve tvaru níže na 87 777
30 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera30
60 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera60
90 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera90

Zasláním DMS přispíváte na činnost Nadačního fondu PES V NOUZI. Více na www.darcovskasms.cz

Transparentní účet

Transparentní účet projektu Psí přání 213870886/0600

DarujSpravne.cz

Využijte také platební systém DarujSpravne.cz pro zaslání Vašeho příspěvku online.

Inspirováno projektem Kočičí strom splněných přání www.kociciprani.cz
© Nadační fond PES V NOUZI & Pet Heroes, z.s.

Navrhla a vytvořila